Kogumispoliitika põhialused:

Kogumistöö põhialusteks on koguda peamiselt Eesti meditsiiniajaloo ja tervishoiuga seotud isikute, institutsioonide ning valdkondade ajaloolisi ja tänapäevaseid esemeid, trükiseid, dokumente, fotosid ning muid materjale. Lisaks kogutakse muuseumi näituste ja pedagoogilise töö jaoks vajalikke õppevahendeid.

Muuseum ei kogu fondis rikkalikult esindatud, teistes muuseumites esinevaid, väga halvas seisukorras või kogumispoliitika kriteeriumitele mittevastavaid esemeid.

Kogumispoliitika põhimõtted:

 1. Muuseum võtab vastu asju, mis vastavad muuseumi kogumispoliitika põhialustele ja suundadele ning mis omavad tähtsust Eesti Tervishoiu Muuseumi kogude terviklikkuse seisukohast.
 2. Muuseum võtab arvele asju, mis on võimalikult heas seisukorras.
 3. Muuseum võtab põhikogusse vastu asju, mis on rariteetsed.
 4. Muuseum võtab vastu asju, mis on vajalikud õppevahenditena.
 5. Muuseum ei võta vastu ning arvele asju, mis ei vasta muuseumi kogumispoliitikale.
 6. Muuseum ei võta arvele asju, mille säilitamiseks, eksponeerimiseks või mille üle arvestuse pidamiseks puuduvad tingimused või eelarvelised võimalused.
 7. Muuseum ei võta vastu asju, mille kohta pole piisavalt andmeid või päritolu on teadmata.
 8. Kõik muuseumikogu täiendamise otsused peavad olema kaalutletud ja põhjendatud ning vastama kogumispoliitika põhimõtetele ning kriteeriumidele asja väärtuse hindamisel.

Esemekogu:

Hetkel on kogus 3790 museaali - instrumentaariumi ja esemeid farmaatsia, kirurgia, oftalmoloogia, laboratooriumi, neuroloogia, günekoloogia, teraapia, hügieen, uroloogia, stomatoloogia, esmaabi, otorino-larüngoloogia alalt. Põhjaliku ülevaate saab meie kogude põhjal Tallinna Farmaatsiatehase ja tema eelkäija Aktsiaseltsi EPHAG laboris valmistatud toodangust. Ravimipudelid, tuubid, karbid, tabletid näitavad toodangu laiahaardelisust. Omanäoline on sapi-, põie- ja neerukivide kogum. Väikese medali-märgikogu ehteks on Florence Nightingale`i medal. Väike kunstikogu sisaldab töid (maale, graafikat, skulptuure) meedikutest. Suurema osa sellest moodustavad Tartu psühhiaatri ja Eesti Kunstnike Liidu liikme dr. Aksel Eisti maalid. Üks vanemaid eksponaate on lootekest (nn. õnnesärk, sünnisärk) aastast 1874.

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • Jätkatakse olemasolevate valdkondade täiendamist.
 • Kuulsate Eesti meedikute meditsiinilised ning isiklikud esemed.
 • Jätkub pimedate kogu täiendamine.
 • Rariteetne välismaa meditsiiniline toodang.
 • Ei koguta dubleerivat materjali, mis on esindatud teistes muuseumides ning hästi esindatud masstoodangut.

Täiendamisvajadused:

 • Tekstiil – ajaloolised meditsiinitöötajate rõivad.
 • Vanad anatoomilised õppevahendid.
 • Uusimad Eestis välja töötatud meditsiinitehnika ja abivahendite prototüübid.
 • Eesti meditsiinitehnika ajalooline areng ning avastused.
 • Invaabivahendid.
 • Kirurgia.

Fotokogu:

Hetkel on kogus 6797 fotot ja negatiivi 19 sajandi lõpust tänapäevani farmaatsia, kirurgia, oftalmoloogia, laboratooriumi, neuroloogia, günekoloogia, teraapia, uroloogia, stomatoloogia, esmaabi, otorino-larüngoloogia teemadel. Vanimad originaalfotod on meditsiiniõdedest Vene- Jaapani sõjas Harbiinis, Kaug-Idas. Huvitav on album rahvusvahelisest arstide XII kongressist Moskvas 1897. aastal, kus teiste seas on 150 arsti, kes õppinud Tartu Ülikoolis.

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • Jätkub süstemaatiline organisatsioonide, isikute või asutuste jäädvustamine digitaalselt.
 • Kogutakse originaalfotosid, kas siis negatiiv-, positiiv- või digitaalkujutisena.
 • Erandjuhul võetakse vastu väga hea kvaliteediga koopiafotosid (negatiiv-, positiiv- või digitaalkujutised) kui tegemist on unikaalse ülesvõttega.
 • Valguskoopiaid põhikogusse vastu ei võeta.

Täiendamisvajadused:

 • Eesti meditsiiniajaloos märkimisväärsete isikute, organisatsioonide, sündmuste ning olustike fotod.

Dokumendikogu:

Hetkel on kogus 7536 museaali. Vanu ja uusi dokumente apteekidest, haiglatest, polikliinikutest, arstidest, meditsiiniõdedest, õppimisest Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, professoritest-õppejõududest, karskusliikumisest, Punasest Ristist, tervishoiukorraldusest, üritustest ja paljust muust. Arvestatava väärtusega on I Eesti Vabariigi aegne apteekide signatuuride kogu. Nakkushaigla päevik 1901 aastast või hoopiski Põhja- Balti Arstideseltsi päevaraamatud 1912 aastast on tolleaegseteks meditsiiniajaloo tunnistajateks.

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • Kogutakse originaale.

Täiendamisvajadused:

 • Eesti meditsiiniajaloos märkimisväärsete isikute, organisatsioonide, sündmuste ning olustike dokumentatsioon.
 • Institutsioone puudutavad dokumendid.
 • Memuaarid.

Trükised:

Hetkel on kogus 3338 museaali. Vanimad trükised on saksakeelsed arstiteaduslikud dissertatsioonid Dorpatist 1870. - 1880. aastatest. Muuseumis on arvatavasti kõik Tervishoiu Muuseumi trükised Tartu päevilt. Kogus on meditsiinialaseid raamatuid, päevikuid, plakateid, postkaarte.

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • Kogutakse rariteetseid Eesti meditsiiniga seotud raamatuid (Eestis trükitud).
 • Eelistatud on Eesti meditsiini vanema perioodi ja I Vabariigi aegsed trükised.
 • Lisaks kogutakse rariteetseid välismaal kirjastatud meditsiinilisi trükiseid.

Täiendamisvajadused:

Uued käsitlused ja suundumused tervishoiu ning tervisekäitumise teemadel.

Abikogu:

Hetkel on abifondis 3842 museaali. Säilitatakse abimaterjali, mis on seotud Eesti meditsiini või tervishoiuga.

Spetsiifilised täiendamispõhimõtted:

 • Võetakse vastu esemeid, dokumente, trükiseid ning muud materjali, mis ei vasta põhikogusse vastuvõtmise kriteeriumitele, kuid väärivad säilitamist teaduslikul, hariduslikul või mõnel muul eesmärgil.

Täiendamisvajadused: Spetsiifilised täiendamisvajadused puuduvad.