Projektid

2014

Eesti apteekide ajaloo uurimine. Eesmärk on välja anda ülevaatlik kogumik eesti apteekidest fotode ja ajaloo lühiülevaatega ning koostada näitus. Nende koostamiseks kasutame oma ja teiste muuseumite fondi materjale ning teiste avalike arhiivide ja raamatukogude materjale.

Õpilaste meditsiinialaste teadustööde konkurss. Eesti Tervishoiu Muuseum on koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga korraldanud kolm aastat 14-19-aastastele põhikoolis või gümnaasiumis õppivatele noortele uurimistööde konkurssi. Kui esimesel aastal oodati meditsiiniajaloo teemalisi uurimusi, siis alates 2013. aastast on konkursi teemapüstitus olnud laiemalt meditsiinialane. Nende konkursside uurimisobjektiks võisid olla vabariigi meditsiinitöötajad (arstid, õed, velskrid) või meditsiiniasutused (haiglad, polikliinikud, sanatooriumid jm), meditsiini seltsid, haiguste ajalugu, rahvameditsiin, ravimite ja farmaatsiatööstuse ning meditsiinitehnika tootmise ajalugu Eestis.

2013

Eesti haiglad 2010-2014. Projekti eesmärgiks oli koguda Eesti meditsiiniajaloolist kultuuripärandit ning kaardistada haiglate hetkeolukorda, mille kohta olemasolev materjal on suhteliselt lünklik ja ühtselt koondamata. Projekt haaras kõiki Eesti maakondi ja suuremaid linnu. Haiglate valikusse võeti kõik Eesti suuremad haiglad ja olulisemad piirkondlikud raviasutused. Töö käigus pildistati haiglate hooneid, sisevaateid ja personali nende töökeskkonnas, et anda võimalik autentne ülevaade hetkeolukorrast nii haigla sees kui sellest väljapool. Fotodele lisaks kogutud materjalid on haiglates töötavate arstide nimed ja tegevusvaldkonnad ning andmed haigla struktuuri kohta. Iga haigla kohta koostatakse lühike kirjeldus, kus on ära toodud selle peamised funktsioonid ja tähendus Eesti meditsiinis. Projekti materjali kogumisperiood on lõppenud, koostamisel on ülevaatlik raamat ja näitus.

AG Bayer 150. 2012. aastal alustasid Eesti Tervishoiu Muuseum ja Bayer Norden koostööd kuulsa keemia- ning ravimitootja AG Bayer 150. juubeliaasta näituse korraldamiseks. Projekti eesmärk oli tutvustada Bayer´it ja selle tegevust Eestis nii ajalooliselt kui ka tänapäeval. Firma tutvustuseks korraldati näitus, mis koosnes neljast alateemast: Bayer´i tegevuse ajalugu Eestis, kontserni organisatsiooniline areng, saavutused ja areng ravimitööstuse vallas ning Bayer ja tänapäev. Ekspositsioon koostati AG Bayer Leverkusenis asuva muuseumi ja Eesti Tervishoiu Muuseumi museaalidest ning Eesti arhiivide materjalidest. Näitus toimus 2013. aasta sügisel.

Arstiseltsid Eestis 1940-1989. Projekti „Arstiseltsid Eestis 1940-1989“ eesmärk oli talletada Eesti arstiseltside tegevus nõukogude perioodil. Seda teemat ei ole palju uuritud, kuigi tegemist on huvitava valdkonnaga. Nimelt võivad mitmed arstiseltsid täna oma asutamisajaks lugeda vabariigi esimest iseseisvusperioodi, kuna nende tegutsemise järjepidevus on nii töövormide kui ka persoonide tasandil küllalt sarnaselt jätkunud. Ühiskonnas toimunud muutustele vaatamata on neil olnud võimalik säilitada ka seltsi nimi. Eesti Tervishoiu Muuseumi koostööpartneriks arstiseltside projekti juures oli Tallinna Arstide Liit. Uurimuse objektiks olid vabariiklikud arstide (näit. ftisiaatrite, kirurgide, terapeutide jt.) erialaseltsid ning piirkondlikud üldseltsid (näit. Pärnu, Paide, Viljandi jt.). Töö käigus on koostatud 46 seltsi lühiajalugu, mis sisaldab andmeid seltside asutamise, nende juhatuste ja juhatuse esimeeste, sekretäride ja teiste funktsionääride kohta. Samuti on töös kajastatud seltside koosolekutel käsitletud meditsiiniprobleeme ja seltside organisatsioonilist arengut. Uurimuse käigus koguti rikkalik seltside tegevust käsitlevate dokumentide kogu. Muuhulgas sisaldavad need seltside asutamis- ja töökoosolekute protokolle, tööplaane, liikmete fotosid, liikmete nimekirju ja liikmepileteid, au- ning tänukirju. Uurimuse materjalidest korraldatakse näitus ja materjal publitseeritakse.

Artiklid:

Meie muuseumi poolt avaldatud artiklitega arstide elulugudest ja tegevustest saab tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas Viki rubriigis.